Thiên long bát bộ

Đọc truyện

01 Thanh sam lỗi lạc hiểm phong hành
02 Ngọc bích nguyệt hoa minh
03 Mã tật hương u
04 Nhai cao nhân viễn
05 Vi bộ hộc văn sinh
06 Thùy gia tử đệ thùy gia viện
07 Vô kế hối đa tình
08 Hổ khiếu long ngâm
09 Hoán sào loan phượng
10 Hoán sào loan phượng
11 Hướng lai si
12 Tòng thử túy
13 Thủy tạ thính hương, chỉ điểm quần hào hí
14 Kịch ẩm thiên bôi nam nhi sự
15 Hạnh tử lâm trung thương lược bình sinh nghĩa
16 Tích thời nhân
17 Kim nhật ý
18 Hồ Hán ân cừu tu khuynh anh hùng lệ
19 Tuy vạn thiên nhân ngô vãng hĩ
20 Thiểu lập Nhạn Môn tuyệt bích vô dư tự
21 Thiên lý mang mang nhược mộng
22 Song mâu xán xán như tinh
23 Tái thượng ngưu dương không hứa ước
24 Chúc bạn mấn vân hữu cựu minh
25 Mãng thương đạp tuyết hành
27 Kim qua đãng khấu ao binh
28 Thảo mộc tàn sinh lô chú thiết
29 Trùng ngãi ngưng hàn chưởng tác băng
30 Huy sái phọc hào anh
31 Thâu doanh thành bại, hựu tranh do nhân toán
32 Thả tự tiêu dao một thùy quản
33 Nại thiên hôn địa ám đẩu chuyển tinh di
34 PHong sậu khẩn, Phiêu Miểu Phong đầu vân loạn
35 Hồng nhan đạn chỉ lão, sát na phương hoa
36 Mộng lý chân chân ngữ chân huyễn
37 Đồng nhất tiếu, đáo đầu vạn sự câu không
38 Hồ đồ túy - tình trường kế đoản
39 Ải bất liễu - danh cương hệ sân tham
40 Khước thí vấn - kỷ thời bả si tâm đoạn
41 Yên vân thập bát phi kỵ, bôn đằng như hổ phong yên cử
42 Lão ma tiểu xú - khởi khảm nhất kích; thắng chi bất võ
43 Vương bá hùng đồ - huyết hải thâm hận; tận qui trần thổ
44 Niệm uổng cầu mỹ quyến, lương duyên an tại
45 Khô tỉnh để, ô nê xứ
46 Tửu bãi vấn quân tam ngữ
47 Vi thùy khai, trà hoa mãn lộ
48 Vương tôn lạc phách, chẩm sinh tiêu đắc dương chi ngọc lộ
49 Tệ tỉ vinh hoa, phù vân sinh tử, thử thân hà cụ
50 Giáo đơn vu chiết tiễn, lục quân tích dịch, phấn anh hùng nộ

Leave a comment